M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
  ปี  
   ช่วงเวลา (01-06-2562 ถึง 31-05-2564)
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดอบรม ผู้เข้าอบรม วันที่เข้าอบรม
1)    การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 29-05-2564
2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 29-05-2564
3)    การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 29-05-2564
4)    เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) นภารินทร์ นวลไธสง 27-05-2564
5)    ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 15 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย นันทาวดี ศิริจันทรา 24-05-2564
6)    ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15 พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 24-05-2564
7)    การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นงนุช บุญมาลา 22-05-2564
8)    การพัฒนางานนมแม่ในสังคมวิถีใหม่(new normal) สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สุภาพักตร์ หาญกล้า 22-05-2564
9)    การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นภารินทร์ นวลไธสง 10-05-2564
10)    คลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วยโปรแกรมไทย มหาวิทยาลัยมหิดล นภารินทร์ นวลไธสง 30-04-2564
11)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มรธ. ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 29-04-2564
12)    การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 29-04-2564
13)    การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 29-04-2564
14)    การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 29-04-2564
15)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 29-04-2564
16)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 29-04-2564
17)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 29-04-2564
18)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ภัสพร โมฆะรัตน์ 29-04-2564
19)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 29-04-2564
20)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิะีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กชนิภา ขวาวงษ์ 29-04-2564
21)    โครงการพัฒยนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นงนุช บุญมาลา 29-04-2564
22)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 29-04-2564
23)    การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ ม.ราชธานี วรนุช ไชยวาน 29-04-2564
24)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 29-04-2564
25)    พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการเลือกใช่สถิติในการวิจัย ม.ราชธานี อุดร นันทาวดี ศิริจันทรา 29-04-2564
26)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย "การออกแบบสิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย" มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 29-04-2564
27)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี วิยะดา ทิพม่อม 29-04-2564
28)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 29-04-2564
29)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย :การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 29-04-2564
30)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 29-04-2564
31)    การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 29-04-2564
32)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นภารินทร์ นวลไธสง 29-04-2564
33)    เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 25-04-2564
34)    การเขียนเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นันทาวดี ศิริจันทรา 24-04-2564
35)    การเขียนเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 24-04-2564
36)    การเขียนเอกสารทางวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 24-04-2564
37)    CPG online Training มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 22-04-2564
38)    โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 22-04-2564
39)    Growth & Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โครงการรักษาศีล 5 กชนิภา ขวาวงษ์ 22-04-2564
40)    Growth& Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มีmindsetแห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 อัญชลี อ้วนแก้ว 22-04-2564
41)    พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 21-04-2564
42)    พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 นันทาวดี ศิริจันทรา 20-04-2564
43)    โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นันทาวดี ศิริจันทรา 17-04-2564
44)    CPG online Training มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นันทาวดี ศิริจันทรา 15-04-2564
45)    การให้บริการและการใช้สื่อสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ในการบริการพยาบาลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยําลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 02-04-2564
46)    การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ สุภาพักตร์ หาญกล้า 01-04-2564
47)    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 01-04-2564
48)    การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิท-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออน์ไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ อัญชลี อ้วนแก้ว 01-04-2564
49)    การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออนไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีกรุงเทพ นงนุช บุญมาลา 01-04-2564
50)    การพยาบาลมารดาทารกในยุค new normal วพบ.กรุงเทพ วรนุช ไชยวาน 01-04-2564
51)    การประชุมวิชาการ เรื่องการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข สภาการพยาบาล พวงผกา อินทร์เอี่ยม 29-03-2564
52)    Orthogeriatric Nursing Care ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราขนครเชียงใหม่ นันทาวดี ศิริจันทรา 23-03-2564
53)    การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นันทาวดี ศิริจันทรา 23-03-2564
54)    การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 23-03-2564
55)    การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ดร.ปิติณัช ราชภักดี 23-03-2564
56)    IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 05-03-2564
57)    IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ปิติณัช ราชภักดี 05-03-2564
58)    Practical pearls for long term care in the new normal era สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 03-03-2564
59)    การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วพบ. จันทบุรี ณัฎฐากุล บึงมุม 01-03-2564
60)    การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การประเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป" (Online) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 01-03-2564
61)    การระเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลประปกเกล้า จันทบุรี กาญจนา ปัญญาธร 01-03-2564
62)    บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 05-02-2564
63)    บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 05-02-2564
64)    การอบรมออนไลน์ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พรพิมล ศรีสุวรรณ 05-02-2564
65)    บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กชนิภา ขวาวงษ์ 05-02-2564
66)    พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ นันทาวดี ศิริจันทรา 30-01-2564
67)    พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 30-01-2564
68)    การอบรมออนไลน์ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุุ From Principles to Practices คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวนดุสิต พรพิมล ศรีสุวรรณ 30-01-2564
69)    การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 25-01-2564
70)    การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ปิติณัช ราชภักดี 25-01-2564
71)    New normal in pregnancy สมาคมปริกำเนิด วรนุช ไชยวาน 19-01-2564
72)    ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 18-12-2563
73)    เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 18-12-2563
74)    ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ สภาการพยาบาล พวงผกา อินทร์เอี่ยม 27-11-2563
75)    วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด(New Normal in perinatal Care) สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย นงนุช บุญมาลา 19-11-2563
76)    หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กชนิภา ขวาวงษ์ 10-11-2563
77)    การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 30-10-2563
78)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มรธ. ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 16-10-2563
79)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 16-10-2563
80)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 16-10-2563
81)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 16-10-2563
82)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 16-10-2563
83)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 16-10-2563
84)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 16-10-2563
85)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 16-10-2563
86)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี วิยะดา ทิพม่อม 16-10-2563
87)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นภารินทร์ นวลไธสง 16-10-2563
88)    โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2 มรธ. ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 16-10-2563
89)    โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 16-10-2563
90)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 16-10-2563
91)    โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 16-10-2563
92)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี สุภาพักตร์ หาญกล้า 16-10-2563
93)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 16-10-2563
94)    การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชธานี วรนุช ไชยวาน 16-10-2563
95)    การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 16-10-2563
96)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 16-10-2563
97)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 16-10-2563
98)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ภัสพร โมฆะรัตน์ 16-10-2563
99)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 16-10-2563
100)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 16-10-2563
101)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี สุมิศา กุมลา 16-10-2563
102)    โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 06-10-2563
103)    ประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม 2563 กลุ่มงานสูติ-นรเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 25-09-2563
104)    ประชุมวิชาการเครือข่ายอาชีวเวชกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี กชนิภา ขวาวงษ์ 24-09-2563
105)    อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP: E6(R2)) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่1 และ ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 10-09-2563
106)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 02-09-2563
107)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 02-09-2563
108)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 02-09-2563
109)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 02-09-2563
110)    อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชธานี วรนุช ไชยวาน 02-09-2563
111)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 02-09-2563
112)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 02-09-2563
113)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 02-09-2563
114)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 02-09-2563
115)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 02-09-2563
116)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 02-09-2563
117)    การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 02-09-2563
118)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี วิยะดา ทิพม่อม 02-09-2563
119)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นภารินทร์ นวลไธสง 02-09-2563
120)    โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 มรธ. ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 02-09-2563
121)    โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่1 มหาราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 02-09-2563
122)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 02-09-2563
123)    โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 02-09-2563
124)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี สุภาพักตร์ หาญกล้า 02-09-2563
125)    อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 02-09-2563
126)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 02-09-2563
127)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 02-09-2563
128)    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ภัสพร โมฆะรัตน์ 02-09-2563
129)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 02-09-2563
130)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 02-09-2563
131)    การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี สุมิศา กุมลา 02-09-2563
132)    โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 31-08-2563
133)    การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 31-08-2563
134)    อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พรรณวรดา สุวัน 24-08-2563
135)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 24-08-2563
136)    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ขอนแก่น ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 24-08-2563
137)    อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น วิยะดา ทิพม่อม 24-08-2563
138)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กาญจนา ปัญญาธร 24-08-2563
139)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 24-08-2563
140)    การประชุมวิชาการ เรื่อง "Advanced Practice Nurse (APN): New Normal In New Era" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิยะดา ทิพม่อม 21-08-2563
141)    โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิดและ New Normal คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 13-08-2563
142)    โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 13-08-2563
143)    โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 10 กรมสุขภาพจิต สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 06-08-2563
144)    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Community engadged Nursing Education) สภาการพยาบาล พรรณวรดา สุวัน 29-07-2563
145)    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 28-04-2563
146)    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 28-04-2563
147)    โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 27-04-2563
148)    โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 27-04-2563
149)    โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 27-04-2563
150)    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 27-04-2563
151)    การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 27-04-2563
152)    โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 27-04-2563
153)    โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด มหาวิทยาลัยราชธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 27-04-2563
154)    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 27-04-2563
155)    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี วิยะดา ทิพม่อม 27-04-2563
156)    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นภารินทร์ นวลไธสง 27-04-2563
157)    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาสย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาล พรรณวรดา สุวัน 12-03-2563
158)    อบรมผู้บริหาร รพ.กุมภวาปี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 10-03-2563
159)    อบรมผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลกุมภวาปี อัญชลี อ้วนแก้ว 10-03-2563
160)    การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วพบ.จันทบุรี ณัฎฐากุล บึงมุม 02-03-2563
161)    Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์หัวใจสิริกิตต นันทาวดี ศิริจันทรา 30-01-2563
162)    การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563. Emergency in Cardiology: Care and Management. ศุนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พวงผกา อินทร์เอี่ยม 30-01-2563
163)    "Emergency in Cardiology Care & Management" ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 30-01-2563
164)    ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจศิริกิตต์ โรงแรมอาวานี ขอนแก่น ชรินทร์พร มะชะรา 30-01-2563
165)    Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์โรคหัวสิริกิตต์ ขอนแก่น ดร.ปิติณัช ราชภักดี 30-01-2563
166)    Emergency in Cardiology CAre and Management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จ.ขอนแก่น รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 30-01-2563
167)    Emergency in Cardiology : Care and Management ศูนย์หัวใจสิริกิตย์ นงนุช บุญมาลา 30-01-2563
168)    Emergency in Cardiology: Care and Management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุภาพักตร์ หาญกล้า 30-01-2563
169)    emergency in cardiology :care and management ม.ขอนแก่น วรนุช ไชยวาน 30-01-2563
170)    การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เรื่องกลยุทธ์ในการทำงานด้านการควบคุมยาสูบให้มีความสุข และบรรลุเป้าหมาย สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 30-01-2563
171)    “Emergency in Cardiology Care and Management” ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 30-01-2563
172)    Emergency and cardiology:care and management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นภารินทร์ นวลไธสง 30-01-2563
173)    Spine Trauma (R8 Spine Day) โรงพยาบาลอุดรธานี จริยา มงคลสวัสดิ์ 24-01-2563
174)    การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน สำนักงานเลขานุการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภพธรรม วิชาดี 16-01-2563
175)    อบรมจิตเวชผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 19-12-2562
176)    ACLS ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ดร.ปิติณัช ราชภักดี 14-12-2562
177)    โครงกาอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง "Advanced Cardiac Life Support : ACLS" รุ่นที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ รพ.พระมงกุฎ นันทาวดี ศิริจันทรา 14-12-2562
178)    ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4/2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 22-11-2562
179)    ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที16 เรื่องพลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 18-11-2562
180)    ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ นันทาวดี ศิริจันทรา 09-11-2562
181)    ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล” เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 09-11-2562
182)    Chest dayS udonthani 2019 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 01-11-2562
183)    Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 01-11-2562
184)    Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 01-11-2562
185)    Chest Day รพ. อุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 01-11-2562
186)    Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 01-11-2562
187)    chest day โรงพยาบาลอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 01-11-2562
188)    Chest day Udonthani โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 01-11-2562
189)    Chest Day Udonthani 2019 โรงพยาบาลอุดรธานี จริยา มงคลสวัสดิ์ 01-11-2562
190)    การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล พวงผกา อินทร์เอี่ยม 02-10-2562
191)    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 02-10-2562
192)    udonthani provicial network of medicine รพ.อุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 26-09-2562
193)    ประชุมอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 26-09-2562
194)    โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี สุภาพักตร์ หาญกล้า 19-09-2562
195)    ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาลอุดรธานี ศิริพร พรแสน 19-09-2562
196)    ุโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ ร.พ.อุดรธานี นงนุช บุญมาลา 19-09-2562
197)    ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ รพ.อุดร วรนุช ไชยวาน 19-09-2562
198)    โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับIC โรงพยาบาลอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 19-09-2562
199)    โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ รพ.อุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 19-09-2562
200)    โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 โรงพยาบาลอุดรธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 19-09-2562
201)    การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 19-09-2562
202)    การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 19-09-2562
203)    การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี ภัสพร โมฆะรัตน์ 19-09-2562
204)    การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี นิภาภัทร อยู่พุ่ม 19-09-2562
205)    การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice 16-20 ก.ย. 56 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 16-09-2562
206)    การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 16-09-2562
207)    ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล พวงผกา อินทร์เอี่ยม 16-09-2562
208)    โครงการฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี ภูษณิศา มหาวรากร 16-09-2562
209)    การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 สมาคมเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 16-09-2562
210)    ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล พรรณวรดา สุวัน 16-09-2562
211)    การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 16-09-2562
212)    โครงการฟื้นฟูวิชาการ เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 ชมรมเวชปฏิบัติอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 12-09-2562
213)    ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"พยาบาล:เสียงพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุภาพักตร์ หาญกล้า 05-09-2562
214)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 04-09-2562
215)    การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างเเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 04-09-2562
216)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 04-09-2562
217)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 04-09-2562
218)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี ศิริพร พรแสน 04-09-2562
219)    การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี นงนุช บุญมาลา 04-09-2562
220)    การอบรมการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ม.ราชธานี วรนุช ไชยวาน 04-09-2562
221)    อบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 04-09-2562
222)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 04-09-2562
223)    อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 04-09-2562
224)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มรธ.อุดร ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 04-09-2562
225)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ชรินทร์พร มะชะรา 04-09-2562
226)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ชรินทร์พร มะชะรา 04-09-2562
227)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 04-09-2562
228)    การออกแบบการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 04-09-2562
229)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี 04-09-2562
230)    อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 04-09-2562
231)    อบรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 04-09-2562
232)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 04-09-2562
233)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ภพธรรม วิชาดี 04-09-2562
234)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิภาภัทร อยู่พุ่ม 04-09-2562
235)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ภัสพร โมฆะรัตน์ 04-09-2562
236)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 04-09-2562
237)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี พรพิมล ศรีสุวรรณ 04-09-2562
238)    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จริยา มงคลสวัสดิ์ 04-09-2562
239)    การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 03-09-2562
240)    การพยาบาลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 02-09-2562
241)    Pediatric Patient Safety Update มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชรินทร์พร มะชะรา 26-08-2562
242)    Update Pediatric Patient Safety คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 26-08-2562
243)    Practical point in perinatal care สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) สุภาพักตร์ หาญกล้า 16-08-2562
244)    ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี ศิริพร พรแสน 16-08-2562
245)    Practical Point in Perinatal Care สมาคมเวชปริกำเนิดแห่งประเทศไทย นงนุช บุญมาลา 16-08-2562
246)    ปริกำเนิดสัญจร เรื่อง Practical Point in perinatal Care รพ.อุดร วรนุช ไชยวาน 16-08-2562
247)    Practical Point in Perinatal Care สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดประเทศไทย อัญชลี อ้วนแก้ว 16-08-2562
248)    Update in Pressure Ulcer Management Road to "One Province One Hospital" service กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 15-08-2562
249)    การพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พวงผกา อินทร์เอี่ยม 20-06-2562