M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
20000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.38(2);2020:92-100.
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-04-2563
หน่วยคะแนน
0.6