M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภพธรรม วิชาดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : phobtham@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2549 | พยม.(วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2549 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลค่ายกฤษสีวะราสกลนคร 2551 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 2555 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวานรนิวาส
 

ประสบการณ์การสอน

2560-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2562 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน โดย สำนักงานเลขานุการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(8) ป(0)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2560/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(3) ป(0)
2560/2 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(420)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)