M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัดสาขาวิชา
1)กชนิภา ขวาวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2)กาญจนา ปัญญาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมการพยาบาลอนามัยชุมชน
3)จิติมาวรรณ บำรุงรสอาจารย์ประจำสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
4)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5)ณัฎฐากุล บึงมุมหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชน
6)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7)ดร.กุสุมา​ลี​ โพธิ​ปัสสา​อาจารย์ประจำการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
8)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุลอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
9)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุลอาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
10)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหาคณบดี
11)ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญาหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
12)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตรการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
13)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
14)ธนารัตน์ จันดามีอาจารย์ประจำการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
15)ธันยาพร โคตรชุมอาจารย์ประจำการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
16)นงนุช บุญมาลาอาจารย์ประจำการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
17)นภารินทร์ นวลไธสงอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
18)นันทาวดี ศิริจันทรารองคณบดีฝ่ายบริหารการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
19)นุชจมาน ร่วมสุขอาจารย์ประจำการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
20)ปิติณัช ราชภักดีหัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21)ปิยภัทร พรหมสุวรรณอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
22)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
23)พรพิมล ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
24)พรรณวรดา สุวันรองคณบดีฝ่ายวิชาการการพยาบาลอนามัยชุมชน
25)พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
26)ภัสพร โมฆะรัตน์อาจารย์ประจำการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
27)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
28)วรนุช ไชยวานหัวหน้าสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ มารดา และทารก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
29)วรัญญา ยมโคตรผู้ประสานงานหลักสูตรไม่มี
30)วิยะดา ทิพม่อมอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
31)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
32)สุภาพักตร์ หาญกล้าอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
33)อัญชลี อ้วนแก้วหัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
34)เสาวลักษณ์ ทาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชน
 M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี