M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัดสาขาวิชา
1)กัตติกา วังทะพันธ์อาจารย์พยาบาลการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
2)กาญจนา ปัญญาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมการพยาบาลอนามัยชุมชน
3)จิติมาวรรณ บำรุงรสอาจารย์ประจำสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
4)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5)ณัฎฐากุล บึงมุมหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชน
6)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุลหัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
8)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุลอาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
9)ดร.ปิติณัช ราชภักดีหัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
10)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหาคณบดีสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
11)ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญาหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
12)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตรการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
13)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
14)ดร.เปรมฤดี เห็มหา อาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
15)ดาราพร รักหน้าที่อาจารย์ประจำการพยาบาลอนามัยชุมชน
16)ธนารัตน์ จันดามีอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
17)นงนุช บุญมาลาอาจารย์ประจำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
18)นันทาวดี ศิริจันทรารองคณบดีฝ่ายบริหารการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
19)บุษบา โสภาอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
20)ปิยภัทร พรหมสุวรรณอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21)พรพิมล ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
22)พรรณวรดา สุวันรองคณบดีฝ่ายวิชาการการพยาบาลอนามัยชุมชน
23)ภัณฑิรชา เฟื่องทองอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
24)ภัสพร โมฆะรัตน์อาจารย์ประจำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
25)ระพีพรรณ ลาภาอาจารย์ประจำสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
26)ราชัน เกษดาอาจารย์ประจำการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
27)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
28)วรนุช ไชยวานอาจารย์ประจำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
29)วิยะดา ทิพม่อมอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
30)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
31)สุภาพักตร์ หาญกล้าอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
32)อัญชลี อ้วนแก้วอาจารย์ประจำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
33)เพชรา ทองเผ้า อาจารย์ประจำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
34)เสาวลักษณ์ ทาแจ้งประธานกรรมการฝ่ายบริการวิชาการการพยาบาลอนามัยชุมชน
 M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี