M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กชนิภา ขวาวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : kochanipa@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2539 | วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ.2553-2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี - 1 ม.ค. พ.ศ. 2560 – 30 ก.ย.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จ.อุดรธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2565 เคล็ดไม่ลับ "สร้างสื่อ tiktok ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็อยาก้รียนซ้ำ" โดย สถาบัน starfish academy
2565 สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพด้วย canva โดย Starfish Education
2565 แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime โดย สถาบัน Starfish Academy
2564 ประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (ออนไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2564 Canva for E-Learning โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2564 How to PADLET โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2564 ประชุมวิชาการครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 เรื่อง "การฟื้นตัวจากสถานการระบาดโควิด 19 และการสร้างพลังใหม่ : สุขภาพจิตและการเสริมสร้างความผาสุกในชีวิต" (COVID-19 recovery& reinvention :mental health & wellness) โดย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
2564 เนื้อหาสาระที่ทันสมัย การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 บุหรี่ไฟฟ้า และแนวทางการดำเนินงานด้านการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างยั่งยืน (Online) โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564 อบรมการสร้างสถานการณ์เสมือนจริงEducational learning concepts in Medical simulation โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค new normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เรื่อง "สุขภาพจิตดี วิถีใหม่" (ระบบออนไลน์) โดย กรมสุขภาพจิต
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน Active learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 สอนอย่างไรให้เป็น active learning โดย สถาบัน starfish academy
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เรื่อง "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ" โดย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
2564 Google site กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา โดย สถาบัน starfish academy
2564 Knowledege management โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Problem solving therapy for decreasing suicide behavior) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
2563 Growth & Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โดย โครงการรักษาศีล 5
2563 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
2563 ประชุมวิชาการเครือข่ายอาชีวเวชกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2563 โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิะีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและยา HAD และการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และยา HAD โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2559 Udonthani Medicine annual meeting โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 การให้ฝอยละอองบำบัดในเด็ก: การนำไปใช้ในคลีนิค โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การพัฒนาคุณภาพเครือข่าย Stroke Fast Tract ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ จังวัดอุดรธานี โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 Udonthani Medicine Annual Meeting โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 Current Diagnosis and Management of Hepatobiliary Cancer โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2558 การลดการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่คาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ : กรณี VAP & CLARBSI ปี 2558 โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 พัฒนาบุคคลากรและระบบบริการ Stroke Fast Track โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2560 : สร้างสุข ต้านเศร้าวัยชรา[บริการวิชาการ]
• 2563 : วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการ 7 กิจวัตร ความดี[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวสามวัย [บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2565/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(90)
2565/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(360)
2564/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2564/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(180)
2564/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(12) ป(0)
2564/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(12) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2563/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(12) ป(0)
2563/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(14) ป(0)
2563/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(14) ป(0)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(45)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(45)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(45)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(105)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(294)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(420)