M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์รุ่งอรุณ โทวันนัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : rungarun@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : ปีการศึกษา 2548 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี | ปีการศึกษา 2559 พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2549-2553 รพ.เลิดสิน
2553-2557 รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี
2558-2560 รพ.กรุงเทพอุดร
 

ประสบการณ์การสอน

1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดย โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จ.เลย
2561 Hospital Acquire Sepsis:Prevention more than cure โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2562/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(3) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(5) ป(0)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/1 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(7) ป(0)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2560/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(3) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)