M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นุชจมาน ร่วมสุข(62)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล :
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) พ.ศ. 2549 | พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

ปี 2554-2555 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555-2558 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี -สอนทฤษฎีการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลพื้นฐาน สารสนเทศทางการพยาบาล -สอนปฏิบัติ การพยาบาลผู้สูงอายุ, การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลอนามัยชุมชน -ปี 1 ก.พ. 2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2561 ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและสุขภาพดียั่งยืน โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)