M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นิภาภัทร อยู่พุ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : nipapat@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร ผดุงครรภ์ (ระดับต้น) วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2532
พย.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2543 | พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 |

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ.2549-2551 สาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ.2551-2552 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- พ.ศ.2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- พ.ศ.2554-2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์
- พ.ศ.2557-2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พ.ศ.2558-2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ.2559-2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- พ.ศ.2560-2560 นักวิจัยอิสระ มจร.ขอนแก่น
-พ.ศ.2561- ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การประชุมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2562/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)