M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุมิศา กุมลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : sumisa@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. ม.มหิดล 2552 | พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ม.มหิดล 2562 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(57)
2562/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(11) ป(0)
2562/3 830103 จิตตปัญญาศึกษา | ท(14) ป(0)
2562/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(10) ป(0)