M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : somying@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมทบ) 2543 | พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ) ม.บูรพา 2556 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(57)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(18) ป(0)
2562/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(5) ป(0)
2562/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(140)
2562/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(10) ป(0)