M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์วิยะดา ทิพม่อม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : wiyada@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. ม. ขอนแก่น 2546 | พย.ม. การพยาบาลสุขภาพเด็ก ม.ขอนแก่น 2559 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลยุคใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 RTU UDC KM day โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนการตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 พัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนเอกสารการสอนและตำรา โดย ม ราชภัฏชัยภูมิ
2565 พัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดย ม ราชภัฎบุรีรัมย์
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2564 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริงEducational learning concepts in Medical simulation โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการ Essential skill for Digital world โดย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุคNew Normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Simulation Instructor Training course โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 knowledge management day โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการ New Planner RTU UDC ACTION PLAN 2022 19 April 2022 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการจัดการความรู้เรื่องข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมวิชาการ เรื่อง "Advanced Practice Nurse (APN): New Normal In New Era" โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การชาวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2565/1 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(252)
2565/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(6) ป(0)
2565/2 411 104 จิตวิทยาทั่วไป | ท(6) ป(0)
2565/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(3) ป(0)
2565/2 830 410 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม | ท(3) ป(0)
2565/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(135)
2564/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2564/2 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(180)
2564/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(6) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(57)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/3 822 212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(9) ป(0)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(8) ป(0)