M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์วิยะดา ทิพม่อม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : wiyada@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. ม. ขอนแก่น 2546 | พย.ม. การพยาบาลสุขภาพเด็ก ม.ขอนแก่น 2559 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2563 การประชุมวิชาการ เรื่อง "Advanced Practice Nurse (APN): New Normal In New Era" โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2564/2 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(180)
2564/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(6) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(57)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/3 822 212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(9) ป(0)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(8) ป(0)