M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธนภรณ์ แย้มศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : tanapon@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. สภากาชาดไทย 2525 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต 2531, พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 2559 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2563/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(91)