M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : wisai@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 2531 | การบริหารการพยาบาล ม.ขอนแก่น 2547 | ปรด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) 2563
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2531-2554 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระอาจารย์ฝั้น จ.สกลนคร
 

ประสบการณ์การสอน

2554-2564 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วพบ.นครพนม
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 โครงการอบรมการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในช่วง New Normal โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อุดรธานี
2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง(Simulation Instruction Training Course) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อุดรธานี
2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการการเรียนการสอนแบบ LMS (Learning Management System) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/3 822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2564/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(6) ป(0)