M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธนารัตน์ จันดามี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : thanarat@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 | สศ.ม. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2543-2548 รพ.พญาไท 1
2541-2543 รพ.ศิริราช
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.48 – 31 ก.ค. 63 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 รุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Diabetis Retinopathy Screening, treatment, and management โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2564 การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)