M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นุชจมาน ร่วมสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : nuchaman@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) พ.ศ. 2549 | พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

ปี 2554-2555 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555-2558 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี -สอนทฤษฎีการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลพื้นฐาน สารสนเทศทางการพยาบาล -สอนปฏิบัติ การพยาบาลผู้สูงอายุ, การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลอนามัยชุมชน -ปี 1 ก.พ. 2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 รุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพ และการพยาบาล โดย มสธ.
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(45)