M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์จิติมาวรรณ บำรุงรส
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : jitimawan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : -พยาบาลศาสตร์ | -พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | -
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

-2525-2529 พยาบาลเทคนิค รพช.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 2529-2531 ลาศึกษาต่อพยาบาลศาสตร์ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 2531-2540 พยาบาลวิชาชีพรพช.เขมราฐ(พยาบาลประจำการ/หน.ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หน.ห้องผ่าตัด หน. ฝ่ายส่งเสริมฯ) 2540-2544 พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปราสาท (ช่วยราชการ สสจสรินทร์ หน.งานกลุ่มโรคไม่ติดต่อ) 2545-2547 พยาบาลประจำการตึกผู้ป่วยในรพ.หนองหาน จ.อุดรฯ 2547-2564พยาบาลวิชาชีพประจำการฝ่ายเวชกรรมสังคม รพศ.อุดรธานี(ช่วยงานบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านขาว) 2564-2565 พยาบาลวิชาชีพสังกัด สสอ.อุดรธานี ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิรพ.สต บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

-
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2565/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2565/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(360)