M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ราชัน เกษดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : rachun@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 2562 | พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน , 2566 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2562-2565 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลราชวิถี
 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)