M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : rapeephan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 | พย.ม.สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2542-2552 รพ.นวนคร
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.52-1 ก.ค. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามสภาพจริงและการวัดผลตามกรอบ TQF โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลยุคใหม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)