M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา (65)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : rapeephan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 | พย.ม.สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2542-2552 รพ.นวนคร
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.52-1 ก.ค. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)