M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์วรนุช ไชยวาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ มารดา และทารก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : woranuch@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 | พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 |
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ มารดา และทารก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2541-2548 รพ.คามิลเลี่ยน
 

ประสบการณ์การสอน

8 ส.ค. 48-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2561 : การพัฒนานวัตกรรมผ้าปิดตาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วย[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง(simulation base learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย ม.ราชธานี
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์ โดย เครือข่ายพยาบาล
2564 การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด โดย คณะแพทย์ศาสตร์
2564 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย วช.
2564 แนวปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2564 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามวิถีปกติใหม่ โดย วิทยาลัยบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
2564 Update OB-GYN practice โดย คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2563 New normal in pregnancy โดย สมาคมปริกำเนิด
2563 อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ม.ราชธานี
2563 การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ โดย ม.ราชธานี
2563 การพยาบาลมารดาทารกในยุค new normal โดย วพบ.กรุงเทพ
2563 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ โดย ม.ราชธานี
2563 KM แนวปฏิบัติการจัดโครงการวิจัยชุด และบูรนาการfaculty practice สู่การวิจัย โดย ม.ราชธานี
2562 emergency in cardiology :care and management โดย ม.ขอนแก่น
2562 โครงการการเขียนโครงการวิจัยชุด โดย ม.ราชธานี
2562 การดูแลมารดาทารก new normal สถานการณ์ระบาด โควิด19 โดย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
2562 การดูแลมารดาทารก new normal สถานการณ์ระบาด โควิด19 โดย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
2562 ปริกำเนิดสัญจร เรื่อง Practical Point in perinatal Care โดย รพ.อุดร
2562 การอบรมการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ม.ราชธานี
2562 ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ โดย รพ.อุดร
2561 มาตรฐานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2561 Advanced course in breastfeeding :common problems in breastfed infants โดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย ม.ราชธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย ม.ราชธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย ม.ราชธานี
2560 การอบรมประจำปีเวชศาสตร์มารดาทารก ครั้งที่ 9 MFM 4.0 Smart family โดย สมาคมเวชศาสตร์มารดาทารก
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(180)
2564/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(81)
2564/1 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(24) ป(0)
2564/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(24) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(360)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(6) ป(0)
2562/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(18) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/3 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(9) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/3 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(19) ป(0)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(19) ป(0)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/2 822314 การผดุงครรภ์ | ท(18) ป(0)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2560/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(11) ป(0)
2560/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2560/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(2) ป(0)
2560/2 822314 การผดุงครรภ์ | ท(12) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(18) ป(0)
2559/2 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(105)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)