M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : nittayagorn@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 | พย.ม.การพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2541-2546 รพ.คามิลเลี่ยน 2546-2548 รพ.เอกอุดร
 

ประสบการณ์การสอน

1 พ.ค.48-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2561 : การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2557 : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2556 : ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านนาเยีย ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2558 : การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเผ่าปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกายของประชาชน ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2560 : ปัจจัยที่มีควา่มสัมพันธ์กับภาระการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 โดย สมาคมเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2562 การออกแบบการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดย วพบ.ขอนแก่น
2561 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)และนำสู่การปฎิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 โดย เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2559 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย กระทรวงศึกษาธิการ
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(360)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(4) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(9) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2561/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(5) ป(0)
2561/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(10) ป(0)
2561/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(4) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(9) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(7) ป(0)
2560/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(4) ป(0)
2560/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2560/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2560/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(10) ป(0)
2559/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(7) ป(0)
2559/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(8) ป(0)
2559/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(112)
2559/2 821211 วิทยาการระบาด | ท(6) ป(0)
2559/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(84)