M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : rapeephan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 | พย.ม.สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2542-2552 รพ.นวนคร
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.52-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดย รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 อบราเชิงปฏิบัติการ:การเพิ่มศักยภาพนักวิจัย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 โดย สถาบันบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/1 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(12) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/1 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(12) ป(0)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(2) ป(0)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2559/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(65)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(9) ป(0)
2559/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(11) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(420)