M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : rungrawee@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง 2539 | กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2549-2550 รพ.เอกอุดร 2547-2548 รพ.BNH 2539-2547 รพ.ลำปาง
 

ประสบการณ์การสอน

6 ก.ค.50-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning)และการประเมินทักษะทางคลินิคโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการดำเนินงานด้านการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างยั่งยืน โดย เครือข่ายพยาบาลฯ
2564 Multidimensional cardiology in the era of viral pandemic ในรูปแบบ Online โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2564 การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดย ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถีกระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลอุดรธาน
2564 เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดย บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19ระหว่างการแยกกักกตัวที่บ้าน(Home Isolation)และแยกกักตัวในชุมชน(Comminity Isolation):นวัตกรรมการพยาบาล โดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย
2564 Knowledge Management Day โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 New planner and RTU UDC. Action plan20222 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประสบการณ์/ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยโควิด19ระยะสุดท้าย(Palliative Care in COVID-19 โดย สมาคมพยาบาลและสมาคมพยาบาลPalliative care
2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย:การเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในวารสาร โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2563 การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในห้องผ่าตัด Prevention nursing care to Perioperative Hypothermia in Operative Service โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การเตรียมผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายเข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจ โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 การให้บริการและการใช้สื่อสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ในการบริการพยาบาลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal โดย ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยําลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2562 Emergency in Cardiology CAre and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จ.ขอนแก่น
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Chest day Udonthani โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดย กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้รับบริการและบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 การพยาบาลสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 การคัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 Therapeutic Hypothermia for HIE in the Newborn โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์แบบมออาชีพ คุณภาพงานวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความลงวารสาร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การพยาบาลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 โครงการสร้างวัฒนธรรมในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์มรธ อุดร
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย โดย งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มรธ อุดร
2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2559 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะความดันในช่องท้องสูง โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 เพราะคุณคือศูนย์กลาง ร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 การป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 JOURNAL CLUB AND RESEARCH CONFERENCE การพยาบาลผู้ป่วยที่มี Xeroma หลังผ่าตัด MRM โดย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 โดย โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสู่ AEC (ไทย-ลาว) โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2558 การดูแลระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2557 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเริ่มเสื่อม โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2557 พัฒนาบุคลากรและระบบบริการ Stroke Fast Track โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 Current Diagnosis and Management of Hepatobiliary Cancer โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2556 ปริกำเนิดสัญจร ปี 2556 ครั้งที่ 5 โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/1 413 204 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ท(27) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(114)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(57)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2563/1 413 204 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ท(27) ป(0)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(45)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(45)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(168)