M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : rungrawee@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง 2539 | กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2549-2550 รพ.เอกอุดร 2547-2548 รพ.BNH 2539-2547 รพ.ลำปาง
 

ประสบการณ์การสอน

6 ก.ค.50-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2566 Canva For Nurse Educators : Designing Engaging Visuals for Effective Teaching. โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2566 Using Chat GPT to assist in Research paper writing. โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2566 เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม"โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง2566 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2566 อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Telehealth and Tele-nursing:การเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายสู่บทบาทผดุงครรภ์ไทยในยุค"การพยาบาลทางไกล"ที่ไร้พรมแดน โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2565 การผลิตและพัฒนาสื่ิอการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2565 ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“Cardiology Connects”ในรูปแบบ Hybrid Conference โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565 Love your heart day Multiverse of Cardiology 2022 โดย ศูนยป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
2565 โครงการการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาลครั้งที่ 5 (Online) โดย หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565 การแปล(ง)ความรู้ลงสู่การปฎิบัติ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning)และการประเมินทักษะทางคลินิคโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการดำเนินงานด้านการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างยั่งยืน โดย เครือข่ายพยาบาลฯ
2564 Multidimensional cardiology in the era of viral pandemic ในรูปแบบ Online โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2564 การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดย ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถีกระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลอุดรธาน
2564 เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดย บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19ระหว่างการแยกกักกตัวที่บ้าน(Home Isolation)และแยกกักตัวในชุมชน(Comminity Isolation):นวัตกรรมการพยาบาล โดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย
2564 Knowledge Management Day โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 New planner and RTU UDC. Action plan20222 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประสบการณ์/ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยโควิด19ระยะสุดท้าย(Palliative Care in COVID-19 โดย สมาคมพยาบาลและสมาคมพยาบาลPalliative care
2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย:การเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในวารสาร โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2563 การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในห้องผ่าตัด Prevention nursing care to Perioperative Hypothermia in Operative Service โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การเตรียมผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายเข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจ โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2563 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 การให้บริการและการใช้สื่อสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ในการบริการพยาบาลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal โดย ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยําลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2562 Emergency in Cardiology CAre and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จ.ขอนแก่น
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Chest day Udonthani โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดย กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้รับบริการและบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 การพยาบาลสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 การคัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 Therapeutic Hypothermia for HIE in the Newborn โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์แบบมออาชีพ คุณภาพงานวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความลงวารสาร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การพยาบาลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 โครงการสร้างวัฒนธรรมในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์มรธ อุดร
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย โดย งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มรธ อุดร
2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2559 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะความดันในช่องท้องสูง โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 เพราะคุณคือศูนย์กลาง ร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 การป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 JOURNAL CLUB AND RESEARCH CONFERENCE การพยาบาลผู้ป่วยที่มี Xeroma หลังผ่าตัด MRM โดย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 โดย โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสู่ AEC (ไทย-ลาว) โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2558 การดูแลระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2557 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเริ่มเสื่อม โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2557 พัฒนาบุคลากรและระบบบริการ Stroke Fast Track โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 Current Diagnosis and Management of Hepatobiliary Cancer โดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2556 ปริกำเนิดสัญจร ปี 2556 ครั้งที่ 5 โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2560 : สร้างสุข ต้านเศร้าวัยชรา[บริการวิชาการ]
• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการห้องเรียนชุมชน สืบสานภูมิปัญญาไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2562 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้[บริการวิชาการ]
• 2563 : โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 413 204 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ท(27) ป(0)
2565/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2565/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(135)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/1 413 204 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ท(27) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(114)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(57)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2563/1 413 204 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ท(27) ป(0)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(45)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(45)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(168)