M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : somjittra@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 | กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 | ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2537-2545 โรงพยาบาลเอกอุดร
 

ประสบการณ์การสอน

2548 - 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง(simulation base learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 รุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เรื่อง จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิค - ๑๙ (Online) โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มรธ.อุดร
2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย คณะพยาบาลศาสตร์
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์
2561 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2561 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) จังหวัดอะดรธานี โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์
2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดย รพ.จิตเวชเลย
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มรธ.
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การป้องกันการติดเชื้อในหอผู้ป่วยวิกฤต โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2559 การป้องกันปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2559 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 หลักการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การแยกผู้ป่วยและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 บทบาทของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การทำความสะอาดมือ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 บทบาทของพยาบาลในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การป้องกันปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 บทบาทของพยาบาลในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 บทบาทของพยาบาลในการจัดการผ้าเปื้อนในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การทำลายเชื้อและการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การป้องกันการติดเชื้อในหอผู้ป่วยวิกฤต โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 North cardiac forum 2017 โดย ชมรมแพทย์โรคหัวใจ
2558 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะความดันในช่องท้องสูง โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
2557 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสู่ AEC (ไทย-ลาว) โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2556 Current Diagnosis and Management of Hepatobiliary Cancer โดย ลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(360)
2564/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(180)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(360)
2562/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/1 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(6) ป(0)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2561/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(6) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2559/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(65)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(3) ป(0)
2559/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(8) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(420)