M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พรรณวรดา สุวัน
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล : panwarada@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 | พย.ม.การพยาบาลครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 | กำลังศึกษา ปรด.สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2538-2540 รพ.กล้วยน้ำไท 1 แผนกห้องผ่าตัด 2540-2546 รพ.ปัญญาเวชอุดรธานี แผนกห้องผ่าตัด
 

ประสบการณ์การสอน

1 เม.ย. 2546 - ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้เกี่ยวกับการหกล้ม พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม และจำนวนครั้งของการหกล้มของผู้สูงอายุภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : Effect of Development of PP-METHOD Discharge Planning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospital [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตามกรอบแนวคิด IDEAL โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2560 : การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักโรงพยาบาลอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามการรับรู้ของแกนนำด้านสุขภาพ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ที่มีผู้หารายได้หลักทำงานนอกเวลาปกติในเขตเทศบาลนครอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2557 : การเริ่มใช้สิ่งเสพติดและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สิ่งเสพติดในระยะแรก [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2557 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2557 : การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2556 : การเรียนรู้การดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้จากตัวแบบ: กรณีศึกษาบ้านวัวข้อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่ทำงานเวรผลัด [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2558 : ความก้าวหน้าและการดำเนินการของกองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2560 : การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักโรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ความชุกของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤฒิกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DIAM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามสภาพจริงและการวัดผลตามกรอบ TQF โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อด.
2565 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2565 การผลิตและพัฒนาสื่ิอการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อด.
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อด.
2565 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสุขภาพกับพยาบาลเวชปฏิบัติ" โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2565 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล โดย มหาวิทยาลัยสยาม
2565 INFPOGRAPHIC เพื่อการสื่อสาร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อด.
2564 โครงการอบรมการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination หรือ OSCE เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6: การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing education in a changing healthcare system : Policy recommendations โดย สภาการพยาบาล
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการสัมมนา online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Community engadged Nursing Education) โดย สภาการพยาบาล
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาสย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล โดย สภาการพยาบาล
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice 16-20 ก.ย. 56 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดย สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Chest day Udonthani 2019 โดย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา โดย สภาการพยาบาล
2561 การดูแลผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์4.0 โดย ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2561 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 "Human Subject Protection Course" โดย National Research Council of Thailand Udon Thani Rajabhat University
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 โครงการ “ฟื้นฟูวิชาการ"เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตบริการสุขภาพที่ 8" โดย ชมรมเวชปฏิบัติ จ.อุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 The North East Cardiac Forum 2017 "Progress in cardiology" โดย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25
2559 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2559 การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 Standard course in Clinical Trial 2015 โดย รพ.จุฬาลงกรณ์
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย วิทยาลัยเซนต์หลุยต์
2558 Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2558 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสู่ AEC (ไทย-ลาว) โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 การป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

2565 โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว (บริการวิชาการ)
2564 โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning (พัฒนาการเรียนการสอน)
2564 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓) ระยะที่ 4 (ปรัเมินการสอน) (พัฒนาด้านบุคลากร)
2564 โครงการอบรมภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพ (พัฒนานักศึกษา)
2564 โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564 (พัฒนานักศึกษา)
2564 โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU (พัฒนานักศึกษา)
2564 โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (พัฒนานักศึกษา)
2563 ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน (บริการวิชาการ)
2563 โครงการพัฒนาสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร (พัฒนาด้านบุคลากร)
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (พัฒนาด้านบุคลากร)
2562 โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในผู้สูงอายุ (บริการวิชาการ)
2562 โครงการโครงการเสริมทักษะความรอบรู้ในการใช้ยาของผู้สูงอายุ (บริการวิชาการ)
2559 อบรมประกันคุณภาพ (พัฒนานักศึกษา)
2559 ปรับพฤติกรรมตนเพื่อทุกคนในครอบครัว (บริการวิชาการ)
2559 วัยซ่าหนองใส จูงมิร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยอันควร (บริการวิชาการ)
2559 เครือข่ายร่วมใจเพื่อป้องกันภัยเด็กกลุ่มเสี่ยง (บริการวิชาการ)
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ (พัฒนาด้านบุคลากร)
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : อบรมนักศึกษาการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศสำหรับนักศึกษา Google Classroom[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชน[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2561 : โครงการกีฬาเครือข่ายสุขภาพ 3 สถาบัน[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : Nurse Run RTU [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓) ระยะที่ 4 (ปรัเมินการสอน)[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนหนองกินเพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ปี 3[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการอบรมภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพ[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี แห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ (2565)[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/2 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(6) ป(0)
2565/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2565/1 822 418 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(9) ป(0)
2565/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2565/1 822 419 การวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล | ท(9) ป(45)
2565/1 822 430 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(180)
2565/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(3) ป(0)
2565/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(30) ป(0)
2565/2 411 104 จิตวิทยาทั่วไป | ท(12) ป(0)
2565/2 822 431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(56)
2565/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(6) ป(0)
2564/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(30) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 830103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ท(15) ป(30)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(6) ป(0)
2564/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(9) ป(0)
2564/1 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(6) ป(0)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(6) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(15) ป(0)
2563/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(30) ป(0)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(360)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(8) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(6) ป(45)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(3) ป(0)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2561/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(5) ป(0)
2561/1 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(2) ป(0)
2561/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(6) ป(0)
2561/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(8) ป(0)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(7) ป(45)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2560/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(7) ป(0)
2560/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2560/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(6) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(4) ป(45)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(105)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2559/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(8) ป(0)
2559/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2559/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)