M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภูษณิศา มหาวรากร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : poosanisa@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 | สศ.ม. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

10 ปี
 

ประสบการณ์การสอน

1 ก.ค.45-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 โครงการฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 โดย สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การจำแนกผู้ป่วย โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
0 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(3) ป(0)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2561/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(6) ป(0)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(9) ป(0)
2560/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(105)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/2 821211 วิทยาการระบาด | ท(3) ป(0)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(350)
2559/1 821209 โภชนาการและโภชนาบำบัด | ท(15) ป(22)