M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : sukanya@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 | พย.ม.การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 | สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สด.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2548-2552 รพ.ศรีนครินทร์
 

ประสบการณ์การสอน

2552-ปัจจุบัน ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ผลการประเมินโครงการ “ส่งเสริมเวลาคณุภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน” [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์ผูกยึดเข็ม IV (3 in1)” ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วย [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : Chid rearing practices for children at their first year of life: findings from the prospective cohort study of thai children [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดเอกชนในจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2557 : รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยายที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen.[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of Thailand[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์(Online) โดย ครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
2564 ประชุมวิชาการจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2563 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
2563 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เรื่องกลยุทธ์ในการทำงานด้านการควบคุมยาสูบให้มีความสุข และบรรลุเป้าหมาย โดย สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย
2562 Update Pediatric Patient Safety โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 Highlights in Neonatal Problems โดย คณะแพทยศาสตร์ มข.
2561 Pediatric GI สัญจร โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 “ความปลอดภัยในเด็ก:แนวทางพัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพ” โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 โครงการอบรม การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” โดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an academic manuscript โดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2560 โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2558 Pediatric Nursing Update 2015ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จ.ขอนแก่น โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(14) ป(0)
2564/2 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(180)
2564/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(12) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(2) ป(0)
2564/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(12) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(51)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(15) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(56)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/3 822 212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(11) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(18) ป(0)
2562/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(5) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(7) ป(45)
2561/2 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(6) ป(0)
2561/1 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(7) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(5) ป(45)
2561/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(7) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(90)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(5) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(5) ป(45)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2559/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(65)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(105)
2559/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(10) ป(0)
2559/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(9) ป(0)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(420)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)