M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
10000
ประเภทโครงการวิจัย
กึ่งทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13(38) กันยายน-ธันวาคม2564
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-12-2564
หน่วยคะแนน
0.6