M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : nattawan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 | พย.ม.การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2544-2553 รพ.บำรุงราษฎร์
 

ประสบการณ์การสอน

2553-ปัจจุบัน ม.ราชธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2561 : การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทํางานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตามกรอบแนวคิด IDEAL โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 เปิดโลกการเรียนรู้สื่อดิจิทัลด้านสุขภาพและการพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง(simulation base learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบActive Learning โดย คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลยุค NEW NORMAL โดย คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ" โดย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
2564 เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่(New Normal) โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2564 International Virtual Conference “Community-Based Palliative Care: The way Forward” โดย ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ WHO collaborating center for community in palliative care and LTC ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ NHSO ร่วมกับ สมาคมบริบาทผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร่วมกับ Institute of Palliative medicine
2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" โดย คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 Practical pearls for long term care in the new normal era โดย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การเขียนเอกสารทางวิชาการ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2563 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2562 ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล” โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
2562 “Emergency in Cardiology Care and Management” โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2561 “การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ” โดย สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 สุขภาพดี มีความมั่นคง: พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดย สสอท
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีคณะพยาบาลศาสตร์
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 20 เมษายน 2561 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีคณะพยาบาลศาสตร์
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 อบรมทักษะการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต โดย หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม รพ อุดรธานี จ.อุดรธานี
2559 ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ โดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
2558 นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องครบวงจร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/1 822 309 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(22) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(4) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(6) ป(51)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2562/2 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(6) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(6) ป(0)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/3 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/3 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2560/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(6) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2560/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(3) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2559/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(6) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)
2559/3 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(12) ป(0)