M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : supreeda@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2523 | พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 | -
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

- 2523-2559 หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ
- 2559-2560 หัวหน้าพยาบาลเวลเนสแคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- 2560-2561 พยาบาลประจำการเวลเนสแคร์โฮม ภูใจใส จ.เชียงราย
 

ประสบการณ์การสอน

-
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 Delirium-Multidisciplinary Term Intervention โดย ศิริราชพยาบาล
2564 ชีวิตใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โดย กรมสุขภาพจิต
2564 บุหรีไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์ โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564 การพัฒนาสมรรถณะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบครั้งที่ 9 โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 Chest dayS udonthani 2019 โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 10 โดย กรมสุขภาพจิต
2562 การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 อบรมสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การประชุมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินท
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(6) ป(0)
2564/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(180)
2564/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(11) ป(0)
2564/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(5) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(57)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(57)
2563/1 830103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2563/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(5) ป(0)
2563/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(11) ป(0)
2562/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/3 821106 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(15) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)