M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อปัจจัยป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
16000
ประเภทโครงการวิจัย
ทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2565
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-12-2565
หน่วยคะแนน
0.8