M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : nuntawadee@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2537 | พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชธานี 2551 |
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2536-2547 รพ.จุฬาลงกรณ์
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.47-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2562 : Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทํางานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจําเดือนที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : ผลของการประคบสมุนไพรแห้งต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2555 : การจัดการอาการปวดเข่าและสุขภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยหมดประจำเดือน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 QSHC mid-year meeting 2022 cardiology indept โดย ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์
2564 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน :นวัตกรรมการพยาบาล โดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี และสำนกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2564 Vascular Nursing Care 2021 โดย รถ.ศรีนครินทร์
2564 การปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย สภากาพยาบาล
2564 Research Ethics training course human subject project course &Good clinical practice course (CPG) โดย National Research Council of Thailand and forum for Ethic Review committee in Thailand
2564 ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โดย รถ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์ โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สสส.
2564 การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบครั้งที่ 9 โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564 การพยาบาลศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 4 โดย ฝ่ายการพยาบาลวชิรพยาบาล
2564 "EP.12 - Delirium-Multidisciplinary Team Intervention" โดย ศิริราชพยาบาล
2564 เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
2563 Orthogeriatric Nursing Care โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราขนครเชียงใหม่
2563 การเขียนเอกสารทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2563 พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โดย โรงเรียนรักษาศีล 5
2563 โควิด 19 และระบาดวิทยา โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 CPG online Training โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2563 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 15 โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการเลือกใช่สถิติในการวิจัย โดย ม.ราชธานี อุดร
2563 “Lesson Learned & New Challenges of Stroke Nurses in the Stroke Unit: Ischemic plus Hemorrhagic Strokes” โดย ชมรมวิจัยและนวัตกรรมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
2562 Emergency in Cardiology :Care and management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิตต
2562 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
2562 udonthani provicial network of medicine โดย รพ.อุดรธานี
2562 Chest Day โดย รพ. อุดรธานี
2562 โครงกาอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง "Advanced Cardiac Life Support : ACLS" รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ รพ.พระมงกุฎ
2561 Udonthani Medicine Annual Meeting "Interdepartmental Collaboration for best โดย ร.พ.อุดรธานี
2561 สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดย สสอท.
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย ม. ราชธานี อุดร
2561 KM เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลยุค 4.0 โดย ม. ราชธานี อุดร
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 RTUNC 4th โดย ม.ราชธานี
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ โดย มรภ.อุดร
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย ม.ราชธานี
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย ม.ราชธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 Diabetes :Shape a treatment and care 2018 โดย สมาคมพยาบาลโรคเบาหวานและสมาคมพยาบาล
2559 Cardio forum 8th โดย คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 RTUNC 2017 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2559 ประชุมเผยแพร่แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 โดย สพฐ. 25
2559 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
2558 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2558 RTUNC 2016 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2557 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

2564 ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD (พัฒนานักศึกษา)
2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การชาวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้” (พัฒนานักศึกษา)
2563 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศ (พัฒนานักศึกษา)
2563 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (พัฒนานักศึกษา)
2563 โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2563 โครงการประชุมวิชาการ ออนไลน์ COVID-19 & New Normal of Nursing Students (พัฒนานักศึกษา)
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้” (พัฒนานักศึกษา)
2563 โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020 (พัฒนานักศึกษา)
2563 โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2563 วันพยาบาลแห่งชาติ (พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม)
2563 โครงการสืบสาน สร้างสรรค์สือ่การเรียนรู้สรภัญญะ (พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม)
2563 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (บริการวิชาการ)
2562 โครงการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (บริการวิชาการ)
2562 โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการ RTU Home Hug (พัฒนานักศึกษา)
2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนพยาบาล และปฐมนิเทศ (พัฒนานักศึกษา)
2562 สืบสาบเพลงพิณท้องถิ่นอีสานผสมผสานการเต้นบาสะโลบ (พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม)
2562 Nurse Run RTU (พัฒนานักศึกษา)
2562 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้ (บริการวิชาการ)
2561 การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ Active learnng (พัฒนานักศึกษา)
2561 โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพประชาชนแนวลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน (พัฒนานักศึกษา)
2561 โครงการมอบหมวก นศ.ปี 2 (พัฒนานักศึกษา)
2561 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (พัฒนานักศึกษา)
2560 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2560 กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60 (พัฒนานักศึกษา)
2560 จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชน (พัฒนานักศึกษา)
2560 เลือกตั้งกรรมการสโมสร (พัฒนานักศึกษา)
2560 รับน้องอย่างสร้างสรรค์/ประชุมเชียร์ (พัฒนานักศึกษา)
2560 วันพยาบาลแห่งชาติ (พัฒนานักศึกษา)
2559 Rally ทบทวน 8 สาระวิชา (พัฒนาการเรียนการสอน)
2559 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ concept mapping (พัฒนาการเรียนการสอน)
2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (พัฒนานักศึกษา)
2559 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (พัฒนานักศึกษา)
2559 ประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ (พัฒนาการเรียนการสอน)
2559 กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ (พัฒนานักศึกษา)
2559 จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ (พัฒนานักศึกษา)
2559 สุขสันต์วันปีใหม่ 2559 (พัฒนานักศึกษา)
2559 หมอลำสร้างเสริมสุขภาพ (พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม)
2559 รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ (พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม)
2559 เลือกตั้งกรรมการสโมสร (พัฒนานักศึกษา)
2559 อบรมวิชาการ “Quality of life in chronic illness case” (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการสานต่อที่พ่อทำ (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการวันพยาบาลสากล (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการราตรีสีขาว (พัฒนานักศึกษา)
2559 โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ (พัฒนานักศึกษา)
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(24) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(45)
2564/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(13) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(5) ป(0)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(9) ป(51)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(22) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2562/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(24) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2562/2 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(15) ป(0)
2561/2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(18) ป(0)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(15) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2560/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(26) ป(0)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2560/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(9) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(9) ป(0)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2559/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(6) ป(0)
2559/2 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)