M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : ไม่มีกัตติกา วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พยาบาล
อีเมล : kattika@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม | มหาบัณฑิตเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
ตำแหน่ง : อาจารย์พยาบาล
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

ปี2555-2557 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหารแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี2557-2559 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปิยะมินทร์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(รองหัวหน้าแผนก) ปี2559-2561 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลประชาพัฒน์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(หัวหน้าแผนก) ปี2561-2562 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ แผนกห้องผ่าตัดและสวนหัวใจ ปี2562-2564 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิตแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิย (รองหัวหน้า) ปี2564-2566 ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ปี 2566-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)