M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กัตติกา วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พยาบาล
อีเมล : kattika@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม | มหาบัณฑิตเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
ตำแหน่ง : อาจารย์พยาบาล
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

ปี2555-2557 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหารแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี2557-2559 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปิยะมินทร์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(รองหัวหน้าแผนก) ปี2559-2561 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลประชาพัฒน์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(หัวหน้าแผนก) ปี2561-2562 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ แผนกห้องผ่าตัดและสวนหัวใจ ปี2562-2564 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิตแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิย (รองหัวหน้า) ปี2564-2566 ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ปี 2566-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

ดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง [บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(6) ป(0)
2566/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(180)
2566/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)