M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
50000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารพยาบาลทหารบกปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2567
ช่วงเวลาเผยแพร่
--
หน่วยคะแนน
0.8