M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : ponpimon@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 | พย.ม.การพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2547-2549 รพ.บำรุงราษฎร์ 2544-2547 รพ.กรุงเทพ 2544 รพ.รามคำแหง
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.49-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจแบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติ และ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR) [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients.[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Biomedical/Social Sciences Research โดย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบLMS" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2564 จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด- ๑๙ โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2564 การประชุมการจัดการความรู้ (KM)ประจำปีการศึกษา 2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2564 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2563 โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่1 โดย มหาราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมออนไลน์ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุุ From Principles to Practices โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวนดุสิต
2563 การอบรมออนไลน์ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย "การออกแบบสิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย" โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมออนไลน์การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องการใช้สถิติในการวิจัยและการวางแผนการตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2561 Highlights in Neonatal Problems โดย ชมรมฯเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
2561 GI pediatrics สัญจร โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(108)
2565/2 830 410 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม | ท(12) ป(3)
2565/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(4) ป(2)
2565/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(11) ป(3)
2565/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(135)
2564/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(6) ป(0)
2564/2 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(180)
2564/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(11) ป(0)
2564/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(7) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(7) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2563/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(9) ป(0)
2563/3 822 212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(12) ป(0)
2563/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(11) ป(0)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2562/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(10) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(5) ป(0)
2561/1 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(4) ป(0)
2561/1 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/2 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(16) ป(0)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2561/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(5) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(90)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(14) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(6) ป(45)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(44)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2559/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(28) ป(0)
2559/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(13) ป(0)
2559/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(3) ป(0)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(420)