M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
25000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-04-2565
หน่วยคะแนน
0.6