M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : suphaphak@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539 | ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 2553 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

1 มิ.ย. 39-30 เม.ย. 41 รพ.กล้วยน้ำไท1
1 เม.ย. 41- 31 พ.ค. 43รพ. ศรีวิชัย 5
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย. 2543-ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2555 : การนำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจในการปฏิบัติการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การพยาบาลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: กรณีศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรกและมารดาหลังคลอดครั้งหลัง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรงโควิด 19 จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : สุขภาพจิตและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในกิจกรรมการพยาบาลมารดาทารและการผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของครูคลีนิกและนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DIAM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2565 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล โดย สสอท.คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2565 KM Day โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 Knowledge management day โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 ็How to จัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2565 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดย วิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมวิถีใหม่(new normal) โดย สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Update OB-GYN practices In covid 19 era โดย ภาควิชาสูติศาสต์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์(Online) โดย สภาการพยาบาล
2564 แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normalด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดย มหาวิทยาลัยาุโขทัยธรรมธิราช
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology: Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอบทความวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2562 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 พยาบาล:เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 การประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม รพ.อุดรธานี ประจำปี 2563 โดย แผนกสูติ-นรีเวชกรรม รพ.อุดรธานี
2562 ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"พยาบาล:เสียงพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 Practical point in perinatal care โดย สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2562 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธารี
2561 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย โดย สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2561 Advanced Course in Breastfeeding Common Problems in Breasfed Infant และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 20 โดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และงานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 เพิ่มศักยภาพนักวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2557 พยาบาลกับการดูแลผู้ป่งยมะเร็งเต้านม(โครงการมะเร็งเต้านม 7หลักสูตร) โดย กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2557 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative care) โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2556 ปริกำเนิดสัญจรปี56 โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธารี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้[บริการวิชาการ]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(12) ป(0)
2565/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(3) ป(0)
2565/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(105)
2565/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2565/3 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(9) ป(0)
2564/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(180)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(81)
2564/1 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(12) ป(0)
2564/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(12) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(9) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(343)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(6) ป(0)
2562/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/3 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2561/3 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2560/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2560/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2560/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2560/2 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(6) ป(0)
2559/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2559/2 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2559/1 821209 โภชนาการและโภชนาบำบัด | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)