M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : suphaphak@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539 | ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 2553 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

1 มิ.ย. 39-30 เม.ย. 41 รพ.กล้วยน้ำไท1
1 เม.ย. 41- 31 พ.ค. 43รพ. ศรีวิชัย 5
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย. 2543-ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2555 : การนำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2555 : ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจในการปฏิบัติการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การพยาบาลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: กรณีศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรกและมารดาหลังคลอดครั้งหลัง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในกิจกรรมการพยาบาลมารดาทารและการผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของครูคลีนิกและนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียดและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรกและครรภ์หลัง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : สุขภาพจิตและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2567 การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ โดย คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์สสอท.และที่ประชุมคณะบดีสถาบันการศึกษาเอกชน
2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสอนและการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง2566 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 The Second Northeast MFM Forum 2024: Pregnancy with complications, โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวินิจฉัยและการรักษาทารกในครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับหน่วยเวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566 โครงการ Using Chat GPT to Assist in Research Paper Writing โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการ Canva and hybrid classroom for nurse educations: designing visual for effective teaching. โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการ การเขียนมคอ.แบบ OBEและการประเมินผล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการ Infographicเพื่อการสื่อสาร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการ RTU UDC HAPPY WORK PLACE โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DIAM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2565 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล โดย สสอท.คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2565 KM Day โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 Knowledge management day โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 ็How to จัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดย วิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมวิถีใหม่(new normal) โดย สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Update OB-GYN practices In covid 19 era โดย ภาควิชาสูติศาสต์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์(Online) โดย สภาการพยาบาล
2564 แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normalด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดย มหาวิทยาลัยาสุโขทัยธรรมธิราช
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology: Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอบทความวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2562 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 พยาบาล:เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 การประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม รพ.อุดรธานี ประจำปี 2563 โดย แผนกสูติ-นรีเวชกรรม รพ.อุดรธานี
2562 ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"พยาบาล:เสียงพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 Practical point in perinatal care โดย สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2562 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธารี
2561 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย โดย สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2561 Advanced Course in Breastfeeding Common Problems in Breasfed Infant และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 20 โดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และงานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 เพิ่มศักยภาพนักวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพัฒนาศักยภาพการดูแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2557 พยาบาลกับการดูแลผู้ป่งยมะเร็งเต้านม(โครงการมะเร็งเต้านม 7หลักสูตร) โดย กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2557 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative care) โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2556 ปริกำเนิดสัญจรปี56 โดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
2556 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธารี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้[บริการวิชาการ]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา[พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ 3 กิจวัตร ความดี มีหัวใจจิตอาสา[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ ศิลป์สร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ ศิลป์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุข [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : วันลอยกระทง ประจำปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบปีที่ 23 ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "กิจกรรมรำบวงสรวงสดุดีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(180)
2566/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2566/3 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(9) ป(0)
2566/1 822 419 การวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2566/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(9) ป(0)
2566/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2565/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(12) ป(0)
2565/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(3) ป(0)
2565/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(105)
2565/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2565/3 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(9) ป(0)
2564/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(180)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(81)
2564/1 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(12) ป(0)
2564/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(12) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(9) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(343)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(6) ป(0)
2562/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/3 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2561/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2561/3 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2560/1 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2560/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2560/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2560/2 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(6) ป(0)
2559/2 822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 | ท(7) ป(0)
2559/2 822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 | ท(5) ป(0)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2559/1 821209 โภชนาการและโภชนาบำบัด | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)