M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : yatida@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล) พ.ศ. 2541 | ส.ม.(สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 | ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2544-2548 รพ.เอกอุดร 2543 รพ.รามาธิบดี
 

ประสบการณ์การสอน

พ.ศ. 2551 - 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
1 กันยายน 2561- ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 โครงการจัดการศึกษาพยาบาลในยุคNew normal โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี
2565 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนการสอนพยาบาลในยุคnew normal โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 เทคสิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุควิถีใหม่ (new normal) โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2565 การพัฒนาเครือข่ายบริการอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วภูมิภาคครั้งที่ 1 ปี2565 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2564 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มรธ.
2564 โครงการเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข โดย สมาคมเบาหวานความดันประเทศไทย
2564 จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
2564 โครงการจัดการศึกษาพยาบาลในยุคNew normal โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี
2564 โครงการการอบรมการใช้ระบบVPN โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มรธ.
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มรธ.
2563 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มรธ.
2563 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มรธ.
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2562 โครงการเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข โดย Empowerment DM team
2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 Pediatrict GI สัญจร โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย" โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2562 โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 Pediatric GI สัญจร โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(6) ป(0)
2564/3 822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(15) ป(114)
2564/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(57)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(90)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(21)
2563/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(10) ป(0)
2563/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(15) ป(0)
2562/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(4) ป(0)
2562/3 830103 จิตตปัญญาศึกษา | ท(9) ป(0)
2562/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(10) ป(0)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(189)
2561/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(3) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(5) ป(0)
2559/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(10) ป(0)