M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
16000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่2 ฉบับที่2
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-08-2565
หน่วยคะแนน
0.6