M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย
รหัสโครงการ
ค.DR01.
วันที่ดำเนินการ
2564-04-29
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
1800
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ประเภทการพัฒนา
พัฒนาด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์โครงการ