M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
อีเมล : kanchana.p@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2524 | พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 | -
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

-รพ. จุฬาลงกรณ์ รพ. มัญจาคีรี ขอนแก่น รพ. หนองเรือ ขอนแก่น รพ. ชุมแพขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รพสต.เชียงยืนอ.เมือง จ. อุดรธานี วิทยาลัยพบาลาบรมราชชนนี อุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี - 1 ตุลาคม พ.ศ. 25561 – ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังรังติดเตียง ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงผสมผสาน [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคCOVID-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดระานี
2564 รุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) โดย มหาวิทยาลัยราชะานีวิทยาเขตอุดรธานี
2564 การระเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โดย วิทยาลัยพยาบาลประปกเกล้า จันทบุรี
2564 การจัดการความรู้(KM)ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม RTU VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
2563 โครงการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย โดย มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิมยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 โดย สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(9) ป(0)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(57)
2564/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2564/1 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(6) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(112)
2563/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(9) ป(0)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(270)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(5) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(10) ป(45)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(3) ป(0)
2561/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(77)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(9) ป(45)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)