M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
อีเมล : kanchana.p@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2524 | พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 | -
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

-รพ. จุฬาลงกรณ์ รพ. มัญจาคีรี ขอนแก่น รพ. หนองเรือ ขอนแก่น รพ. ชุมแพขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รพสต.เชียงยืนอ.เมือง จ. อุดรธานี วิทยาลัยพบาลาบรมราชชนนี อุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี - 1 ตุลาคม พ.ศ. 25561 – ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2566 : การพัฒนาตำรับอาหารลดหวานมันเค็มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้ นฐาน ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของทหารบกจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังรังติดเตียง ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงผสมผสาน [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคCOVID-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤฒิกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ ทหารบกจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน บุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพช่องปากของทหารบกจังหวัด อุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2566 การประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติเรื่อง “Update ศาสตร์พยาบาลเวชปฏิบัติ : สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน” โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566คณะพยาบาลศาสตร์ มรธ.อด. โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 Canva For Nurse Educators : Designing Engaging Visuals for Effective Teaching. มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง2566 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยราชธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 Using Chat GPT to assist in Research paper writing. คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร (Strategic Planning to Achieve Goals) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 มิติใหม่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติ the new era of nurse practitioners โดย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
2564 การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดระานี
2564 รุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) โดย มหาวิทยาลัยราชะานีวิทยาเขตอุดรธานี
2564 การระเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โดย วิทยาลัยพยาบาลประปกเกล้า จันทบุรี
2564 การจัดการความรู้(KM)ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม RTU VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
2563 โครงการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย โดย มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิมยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 โดย สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน [บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี แห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ (2565)[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง [บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : วันลอยกระทง ประจำปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบปีที่ 23 ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/1 822 418 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2566/1 822 419 การวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล | ท(3) ป(45)
2566/1 822 430 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(360)
2566/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(6) ป(0)
2566/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(9) ป(0)
2566/2 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(3) ป(0)
2566/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2566/2 822 431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(56)
2566/2 822 421 สัมมนาทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2565/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(135)
2565/2 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(9) ป(0)
2565/1 822 418 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2565/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(9) ป(0)
2565/1 822 430 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(180)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(9) ป(0)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(57)
2564/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2564/1 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(6) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(112)
2563/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(9) ป(0)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(270)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(5) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(10) ป(45)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(3) ป(0)
2561/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(77)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(9) ป(45)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(3) ป(0)