M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีการศึกษา การพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินโครงการ
1)โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”ณัฎฐากุล บึงมุม2566พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2)โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”ดร.ปิติณัช ราชภักดี2566พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3)โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "กิจกรรมรำบวงสรวงสดุดีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม"ดร.เปรมฤดี เห็มหา 2566พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566พรรณวรดา สุวัน2566พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566พรรณวรดา สุวัน2566พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
6)โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7)โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8)โครงการอบรมภาวะผู้นำ และการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2566 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9)โครงการชาวราชธานีร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์วิยะดา ทิพม่อม2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10)โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11)โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12)โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาลจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
13)โครงการศิลป์สร้างเทคนิคการพูดในที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
14)โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2566พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
15)โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2566บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
16)การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2566บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
17)โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสุภาพักตร์ หาญกล้า2566บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
18)โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : วันลอยกระทง ประจำปี 2566ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2566พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
19)โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา2565บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
20)โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวพรรณวรดา สุวัน2565บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3กำลังดำเนินการ
21)โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัยเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2565บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
22)โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี แห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ (2565)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา2565บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23)โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
24)โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
25)โครงการ 3 กิจวัตร ความดี มีหัวใจจิตอาสาจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
26)โครงการอบรมภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
27)โครงการ ศิลป์สร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
28)โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
29)โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
30)โครงการ ศิลป์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุข รจิตา กันยาบุญ2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
31)โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ราชัน เกษดา2565พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
32)โครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว”พรพิมล ศรีสุวรรณ2565พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
33)โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบปีที่ 23 ”พรพิมล ศรีสุวรรณ2565พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34)โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"พรรณวรดา สุวัน2565พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
35)โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566พรพิมล ศรีสุวรรณ2565พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
36)โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี 2566วิยะดา ทิพม่อม2565พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
37)โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learningพรรณวรดา สุวัน2564พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
38)โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPNดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล2564พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
39)โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1วิยะดา ทิพม่อม2564พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
40)โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 วิยะดา ทิพม่อม2564พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5กำลังดำเนินการ
41)โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓) ระยะที่ 4 (ปรัเมินการสอน)พรรณวรดา สุวัน2564พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5กำลังดำเนินการ
42)ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2564พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
43)โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ พรพิมล ศรีสุวรรณ2564พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
44)โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ พรพิมล ศรีสุวรรณ2564พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
45)โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2564บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
46)การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียงดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา2564บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
47)การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2564บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
48)โครงการ 7 กิจวัตร ความดีจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
49)โครงการอบรมภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพพรรณวรดา สุวัน2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
50)ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD นันทาวดี ศิริจันทรา2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
51)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การชาวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้”นันทาวดี ศิริจันทรา2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
52)โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
53)โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564พรรณวรดา สุวัน2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
54)โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTUพรรณวรดา สุวัน2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
55)โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพพรรณวรดา สุวัน2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
56)โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
57)โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2564พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
58)โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2564บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
59)เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศนันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
60)จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
61)โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
62)โครงการประชุมวิชาการ ออนไลน์ COVID-19 & New Normal of Nursing Students นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
63)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้” นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
64)โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
65)โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
66)วันพยาบาลแห่งชาตินันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
67)โครงการสืบสาน สร้างสรรค์สือ่การเรียนรู้สรภัญญะ นันทาวดี ศิริจันทรา2563พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
68)ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน พรรณวรดา สุวัน2563บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
69)โครงการพัฒนาสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรพรรณวรดา สุวัน2563พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
70)โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์พรรณวรดา สุวัน2563พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
71)โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัยกาญจนา ปัญญาธร2563พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 2ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
72)โครงการพัฒนาตำราดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2563พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5กำลังดำเนินการ
73)โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพนันทาวดี ศิริจันทรา2563บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
74)วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติดดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2563บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
75)วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563พรพิมล ศรีสุวรรณ2563พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
76)โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนหนองกินเพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ปี 3 2563บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
77)โครงการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนันทาวดี ศิริจันทรา2562บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
78)โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในผู้สูงอายุพรรณวรดา สุวัน2562บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
79)โครงการโครงการเสริมทักษะความรอบรู้ในการใช้ยาของผู้สูงอายุ พรรณวรดา สุวัน2562บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
80)โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
81)โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
82)โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
83)โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจนันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
84)โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
85)โครงการ RTU Home Hug นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
86)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนพยาบาล และปฐมนิเทศนันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
87)โครงการห้องเรียนชุมชน สืบสานภูมิปัญญาไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ฉวีวรรณ อุปมานะ2562พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
88)สืบสาบเพลงพิณท้องถิ่นอีสานผสมผสานการเต้นบาสะโลบนันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
89)Nurse Run RTU นันทาวดี ศิริจันทรา2562พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
90)การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้นันทาวดี ศิริจันทรา2562บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
91)สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2562พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
92)การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด อุมาพร เคนศิลา2561บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
93)โครงการดูแลนมแม่เพื่อสุขภาพลูกด้วยสมุนไพรไทยสุภาพักตร์ หาญกล้า2561บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
94)วัยเด็กสดใส ใส่ใจพัฒนาการ นภารินทร์ นวลไธสง2561บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
95)การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ Active learnngนันทาวดี ศิริจันทรา2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
96)โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนพวงผกา อินทร์เอี่ยม2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
97)โครงการกีฬาเครือข่ายสุขภาพ 3 สถาบันดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
98)โครงการ RTU น่าอยู่และประกวดห้องพักพรพิมล ศรีสุวรรณ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
99)โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพประชาชนแนวลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนนันทาวดี ศิริจันทรา2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
100)โครงการราตรีสีขาวฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
101)โครงการสืบสานงานลอยกระทง ส่งเสริมสุขภาพฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
102)โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สืบสานความเป็นไทยณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
103)โครงการมอบหมวก นศ.ปี 2 นันทาวดี ศิริจันทรา2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
104)โครงการมอบขีดหมวก นศ. ปี4 ฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
105)โครงการปัจฉิมนิเทศฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
106)กิจกรรมวันพยาบาลสากล 3 วันพยาบาลแห่งชาติฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
107)โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษานันทาวดี ศิริจันทรา2561พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1กำลังดำเนินการ
108)โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานสืบสานความเป็นไทยณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2561พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
109)โครงการสืบสานงานลอยกระทง ส่งเสริมสุขภาพฉวีวรรณ อุปมานะ2561พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
110)สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล2561พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
111)เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ(ติว)ระพีพรรณ ลาภา (62)2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
112)สะท้อนคิดเพื่อบัณฑิตที่ดีในอนาคตพวงผกา อินทร์เอี่ยม2560พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
113)อบรมนักศึกษาการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศสำหรับนักศึกษา Google Classroomนิตยากร ลุนพรหม2560พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
114)ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
115)เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
116)กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60นันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
117)จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชนนันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
118)คองก้า รำวง ส่งเสริมกายใจจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2560พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
119)โครงการมอบหมวกบุษบา บริสุทธิ์ (ุ61)2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
120)โครงการปัจฉิมนิเทศดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
121)โครงการมอบขีดหมวกบุษบา บริสุทธิ์ (ุ61)2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
122)เลือกตั้งกรรมการสโมสรนันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
123)รับน้องอย่างสร้างสรรค์/ประชุมเชียร์นันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
124)วันพยาบาลแห่งชาตินันทาวดี ศิริจันทรา2560พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
125)โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัยอุมาพร เคนศิลา2560พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 2ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
126)โครงการชะลอวัย:ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงวัยร่วมกับรำวงคองก้าณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2560บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
127)โครงการกำลังใจสู่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2560บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
128)สร้างสุข ต้านเศร้าวัยชราดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล2560บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
129)ส่งเสริมเวลาคุณภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทานดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2560บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
130)เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพระพีพรรณ ลาภา (62)2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
131)Rally ทบทวน 8 สาระวิชานันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
132)สะท้อนคิดเพื่อบัณฑิตที่ดีในอนาคตสุภาพักตร์ หาญกล้า2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
133)การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (E-Learning)พิมพ์รดา ทานะผล2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
134)ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ concept mappingนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
135)ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
136)เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
137)อบรมประกันคุณภาพพรรณวรดา สุวัน2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
138)ประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนาการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
139)กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
140)RTU น่าอยู่พรพิมล ศรีสุวรรณ2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
141)จิตอาสาพัฒนาสุขภาพนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
142)สุขสันต์วันปีใหม่ 2559นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
143)สวนสมุนไพรสร้างเสริมภูมิปัญญาไทยจุฑารัตน์ เสาวพันธ์2559พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
144)หมอลำสร้างเสริมสุขภาพนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
145)รดน้ำขอพรวันสงกรานต์นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
146)รำวงคองก้าจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นเล็กณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2559พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
147)เลือกตั้งกรรมการสโมสรนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
148)อบรมวิชาการ “Quality of life in chronic illness case”นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
149)ปัจฉิมนิเทศดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
150)การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)อุมาพร เคนศิลา2559พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 2ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
151)ปรับพฤติกรรมตนเพื่อทุกคนในครอบครัวพรรณวรดา สุวัน2559บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
152)ทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติดระพีพรรณ ลาภา (62)2559บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
153)วัยซ่าหนองใส จูงมิร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยอันควรพรรณวรดา สุวัน2559บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154)เครือข่ายร่วมใจเพื่อป้องกันภัยเด็กกลุ่มเสี่ยงพรรณวรดา สุวัน2559บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
155)คัดกรองภาวะซึมเศร้าในทหารกองประจำการกองบิน 23ระพีพรรณ ลาภา (62)2559บริการวิชาการยุทธศาสตร์ที่ 3ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
156)โครงการจัดการความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลพิมพ์รดา ทานะผล2559พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
157)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการพรรณวรดา สุวัน2559พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
158)โครงการ Faculty Practiceจิรา ขอบคุณ2559พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
159)โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ดร.ปิติณัช ราชภักดี2559พัฒนาด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 5ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
160)โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
161)โครงการสานต่อที่พ่อทำนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
162)โครงการวันพยาบาลแห่งชาตินันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
163)โครงการวันพยาบาลสากลนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
164)โครงการราตรีสีขาวนันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
165)โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลบุษบา บริสุทธิ์ (ุ61)2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
166)โครงการมอบขีดหมวกบุษบา บริสุทธิ์ (ุ61)2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
167)โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์นันทาวดี ศิริจันทรา2559พัฒนานักศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว