M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่
รหัสโครงการ
วันที่ดำเนินการ
0000-00-00
ผู้ร่วมโครงการ
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
20000
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ประเภทการพัฒนา
พัฒนาด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์โครงการ