M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : pitinut@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 | พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 | กำลังศึกษา ปรด.สาขาวิจัย หลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2544-2549 รพ.กล้วยน้ำไท 1
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.49 –ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2556 : ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 การเข้าประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 43 ปี เรื่อง "แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal ด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2564 การประชุมวิชาการ หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่4 เรื่อง Vascular Nursing Care 2021 Confirmation โดย หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 Nursing care of the patient with mild traumatic brain injury โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Next New Normal in Post COVID-19 Era : Nursing Roles โดย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning)และการประเมินทักษะทางคลินิคโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Instructure Training) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2564 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทางผิวหนัง ๋HAI skin infection โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาลครั้งที่ 4 โดย หนีวยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ เรื่องชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ โดย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2563 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology :Care and management โดย ศูนย์โรคหัวสิริกิตต์ ขอนแก่น
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยชุด โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น
2562 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2562 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ACLS โดย ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
2562 ประชุมอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 chest day โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 Update in Emergency management โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนกรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 โดย สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 "North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology" โดย สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2559 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐ โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
2558 Standard course in Clinical Trial 2015 โดย รพ.จุฬาลงกรณ์
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
2551 Update in Adult nursing Ramathibodhi 2018 โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
0 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(21) ป(0)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(17) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(9) ป(51)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(23) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2562/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(21) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(16) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(12) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(12) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(0)
2560/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(24) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2560/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(6) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(18) ป(0)
2559/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(9) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)