M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ปิติณัช ราชภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : pitinut@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 | พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 | ปรด.สาขาวิจัย หลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2544-2549 รพ.กล้วยน้ำไท 1
 

ประสบการณ์การสอน

1 มิ.ย.49 –ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2565 : สมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิตพยาบาลจบใหม่ digital competency of newly graduated nurses [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2556 : ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 โครงการพัฒนาอาจารย์ การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลยุคใหม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม ราชธานีวิทยาเขตอุดระานี
2565 เปิดโลกการเรียนรู้สื่อดิจิทัลด้านสุขภาพและการพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2565 งานประชุมวิชาการกลางปี 2565 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Cardiology in depth” โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาพยาบาล โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
2565 Northeastern Thailand Hypertension Summit and Queen Sirikit Heart Center Board Exam Review for Residents ในรูปแบบ Online Meeting โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565 การผลิตและพัฒนาสื่ิอการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 Future direction to the digital health era for aging society โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามจุดเน้นการปฏิบัติของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยแนวคิด Entrustable Professional Activities (EPAs) โดย สภาการพยาบาล
2565 การอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำราและหนังสือ (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2565 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2564 การเข้าประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 43 ปี เรื่อง "แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal ด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2564 การประชุมวิชาการ หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่4 เรื่อง Vascular Nursing Care 2021 Confirmation โดย หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 Nursing care of the patient with mild traumatic brain injury โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Next New Normal in Post COVID-19 Era : Nursing Roles โดย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning)และการประเมินทักษะทางคลินิคโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Instructure Training) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2564 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทางผิวหนัง ๋HAI skin infection โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 เปิดโลกการเรียนรู้สื่อดิจิทัลด้านสุขภาพและการพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ เรื่องชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ โดย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2563 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology :Care and management โดย ศูนย์โรคหัวสิริกิตต์ ขอนแก่น
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยชุด โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น
2562 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2562 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues โดย งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 ACLS โดย ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
2562 ประชุมอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 chest day โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 Update in Emergency management โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
2561 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนกรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 โดย สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 "North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology" โดย สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2559 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐ โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
2558 Standard course in Clinical Trial 2015 โดย รพ.จุฬาลงกรณ์
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
2551 Update in Adult nursing Ramathibodhi 2018 โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
0 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการห้องเรียนชุมชน สืบสานภูมิปัญญาไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2562 : สืบสาบเพลงพิณท้องถิ่นอีสานผสมผสานการเต้นบาสะโลบ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2562 : Nurse Run RTU [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้[บริการวิชาการ]
• 2561 : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานสืบสานความเป็นไทย[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ออนไลน์ COVID-19 & New Normal of Nursing Students [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้” [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสืบสาน สร้างสรรค์สือ่การเรียนรู้สรภัญญะ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน [บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : (โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓) ระยะที่ 4 (ปรัเมินการสอน)[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ[บริการวิชาการ]
• 2564 : การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการ 7 กิจวัตร ความดี[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การชาวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/2 822 308 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | ท(17) ป(0)
2565/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2565/1 822 424 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | ท(0) ป(90)
2565/2 822 207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(20) ป(0)
2565/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2565/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(21) ป(0)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(17) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(9) ป(51)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2563/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(23) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2562/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(21) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(16) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(12) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(12) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(0)
2560/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(24) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2560/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(6) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(18) ป(0)
2559/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(9) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)