M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
3000
ประเภทโครงการวิจัย
สำรวจ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี.ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561.
ช่วงเวลาเผยแพร่
01-09-2561
หน่วยคะแนน
0.6