M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ ช่วงเวลาเผยแพร่ โครงการวิจัย หน่วยคะแนน
1)การพัฒนาตำรับอาหารลดหวานมันเค็มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร2566ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--
2)ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2566ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--
3)การกลั่นแกล้งทางสังคมของวัยรุ่น:บทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจPreceptor 12566ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--
4)ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในกิจกรรมการพยาบาลมารดาทารและการผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของครูคลีนิกและนักศึกษาพยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2566ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.8
5)ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนสำคัญในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานีนันทาวดี ศิริจันทรา2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
6)ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
7)ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่Preceptor 12565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.8
8)ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.6
9)ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.6
10)การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจในการปฏิบัติการพยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25650.8
11)การพยาบาลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: กรณีศึกษาดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25650.6
12)ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
13)ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-09-25650.6
14)ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรกและมารดาหลังคลอดครั้งหลังดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
15)รูปแบบการก่อตั้งและการจัดการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมPreceptor 12565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
16)แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25650.8
17)ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะ เจตคติ ความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25650.6
18)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลพันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25650.6
19)การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพบพลาวในกระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25650.8
20)การพัฒนาสื่อวิดิโอให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กป่วยวัยเรียนโรคทาลาสซีเมียดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25650.8
21)ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อปัจจัยป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25650.8
22)ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน ในทารกแรกเกิด การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบดร.กุสุมา​ลี​ โพธิ​ปัสสา​2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25650.6
23)ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่Preceptor 12565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25650.6
24)Effects of integrated interventions on the brain’s ability of elderly people with mild cognitive impairmentPreceptor 12565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-01-25660.8
25)คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรงโควิด 19 จังหวัดอุดรธานีชนิดาภา ขอสุข2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-04-25650.6
26)สมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิตพยาบาลจบใหม่ digital competency of newly graduated nursesดร.ปิติณัช ราชภักดี2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-04-25650.8
27)สุขภาพจิตและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-04-25650.8
28)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของทหารบกจังหวัดอุดรธานีPreceptor 12565ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-04-25650.6
29)การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-03-25640.6
30)ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานีพรรณวรดา สุวัน2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-03-25640.6
31)ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24ดร.ปิติณัช ราชภักดี2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25640.6
32)การรับรู้เกี่ยวกับการหกล้ม พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม และจำนวนครั้งของการหกล้มของผู้สูงอายุภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานีพรรณวรดา สุวัน2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25640.6
33)ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25640.6
34)ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25640.6
35)แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.8
36)โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค Preceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.6
37)การใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.6
38)ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.6
39)ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.6
40)บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรีเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25640.6
41)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยจิตสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกลับมาเสพยาซ้ำของผู้กลับไปเสพเมทแอมแฟตามีนซ้ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25640.8
42)การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-06-25640.8
43)ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.8
44)ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25640.6
45)ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานีPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-08-25640.6
46)Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of ThailandPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25641.0
47)ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียนดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25640.6
48)การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-12-25640.8
49)ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน แผลสดและโรคท้องร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานีPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-12-25640.8
50)การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาพยาบาลดร.ปิติณัช ราชภักดี2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25640.6
51)การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่18-11-25640.8
52)Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, ThailandPreceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่24-04-25641.0
53)ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพดร.ปิติณัช ราชภักดี2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-12-25640.6
54)การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-10-25641.0
55)สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังรังติดเตียง ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร2564อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่--
56)ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงผสมผสาน กาญจนา ปัญญาธร2564อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่--
57)ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2564อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่--
58)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคCOVID-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กาญจนา ปัญญาธร2564อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่--
59)แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่05-04-25650.8
60)ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่16-04-25650.6
61)สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-03-25650.6
62)ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสานกาญจนา ปัญญาธร2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-03-25650.6
63)ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25650.6
64)ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล2564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-03-25650.6
65)Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients.Preceptor 12564ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่20-05-25651
66)การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชนพรรณวรดา สุวัน2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25630.8
67)ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25630.6
68)ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมกาญจนา ปัญญาธร2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25630.6
69)QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILANDPreceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25631
70)การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-09-25630.6
71)ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25630.6
72)Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen.Preceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25630.8
73)บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพPreceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25630.6
74)ความรู้ และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Preceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-12-25630.6
75)การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานีPreceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-09-25630.6
76)Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site StudyPreceptor 12563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-11-25631.0
77)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤฒิกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.6
78)การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุค 4.0ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2563ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--
79)แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-03-25620.8
80)Effect of Development of PP-METHOD Discharge Planning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospitalพรรณวรดา สุวัน2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25620.6
81)การพัฒนานวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขาและเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า ของทารกแรกเกิด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ชรินทร์พร มะชะรา2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620
82)ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพลังน้ำใส สังกัดสํานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
83)ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
84)การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
85)การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติ และ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR) Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
86)การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
87)การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
88)การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการพื่อเข่าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในอําเภอนาตาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
89)การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย หน่วยทำดี อย่าหวั่นไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ Sicar ModelPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
90)สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
91)ความเครียดและความพร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีพวงผกา อินทร์เอี่ยม2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่28-08-25610.2
92)Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospitalนันทาวดี ศิริจันทรา2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25620.8
93)ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25620.8
94)ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8Preceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25620.6
95)ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-06-25620.6
96)ปัจจยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
97)พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25620.6
98)ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-09-25620.8
99)ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทยPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25620.6
100)ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4ชนิดาภา ขอสุข2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่06-09-25620
101)แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีกาญจนา ปัญญาธร2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25630.6
102)ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูกดร.ปิติณัช ราชภักดี2562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-04-25630.6
103)การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานีPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-08-25620.6
104)การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานีPreceptor 12562ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.6
105)การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด ต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกนิ หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620
106)การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินPreceptor 12561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620
107)การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทํางานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจนันทาวดี ศิริจันทรา2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620
108)การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานีนิตยากร ลุนพรหม2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620
109)การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลิ้งคํา จังหวัดอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
110)ความชุกของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
111)ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
112)ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตามกรอบแนวคิด IDEAL โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร พรรณวรดา สุวัน2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
113)ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
114)ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
115)ผลการประเมินโครงการ “ส่งเสริมเวลาคณุภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน” ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
116)พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
117)พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
118)ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดร.ปิติณัช ราชภักดี2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
119)ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่31-05-25620.2
120)การพัฒนานวัตกรรมผ้าปิดตาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา ชรินทร์พร มะชะรา2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
121)รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของมารดาหลังคลอดที่บุตรแรกคลอดมีภาวะตัวเหลือง ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานีดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
122)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
123)การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
124)การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
125)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์ผูกยึดเข็ม IV (3 in1)” ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-05-25610.2
126)ความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในผู้สูงอายุ ในชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีระพีพรรณ ลาภา2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-10-25610.6
127)ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วยดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-10-25610.6
128)พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีดร.ปิติณัช ราชภักดี2561ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-09-25610.6
129)ปัจจัยที่มีควา่มสัมพันธ์กับภาระการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายกอุมาพร เคนศิลา2560ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-05-25600.6
130)การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักโรงพยาบาลอุดรธานีพรรณวรดา สุวัน2560ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-09-25600.6
131)การพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอด ชนิดาภา ขอสุข2560ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-07-25600.8
132)การถอดบทเรียนจากกิจกรรมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ของ ชมรม นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี.ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2560ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-01-25600.8
133)ภาวะซึมเศร้าของทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ: กรณีศึกษากองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีอุมาพร เคนศิลา2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
134)ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
135)ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤตดร.ปิติณัช ราชภักดี2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
136)พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่นดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
137)ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานีชนิดาภา ขอสุข2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
138)ผลของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติต่อความเครียดและความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีพวงผกา อินทร์เอี่ยม2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
139)การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจแบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
140)ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้สูงเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อความสูงอายุฉวีวรรณ อุปมานะ2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
141)พัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนหนองอีเลี่ยน ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานีฉวีวรรณ อุปมานะ2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
142)ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
143)การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเสาวลักษณ์ ทาแจ้ง2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
144)โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามการรับรู้ของแกนนำด้านสุขภาพพรรณวรดา สุวัน2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
145)มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนันทาวดี ศิริจันทรา2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
146)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการยาด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชนณัฐวรรณ ชัยมีเขียว2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
147)มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
148)การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสําหรับผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบBBL: กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
149)ความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบําบัด 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
150)ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
151)ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกายของประชาชน ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
152)มูลเหตุผลของการใช้ความเย็นต่อความปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ของมารดาครรภ์แรก 2559ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่26-07-25600.2
153)พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ที่มีผู้หารายได้หลักทำงานนอกเวลาปกติในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-03-25590.2
154)การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเผ่าปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่อุมาพร เคนศิลา2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-11-25580.6
155)ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน พรรณวรดา สุวัน2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-03-25590.2
156)ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ชรินทร์พร มะชะรา2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
157)พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจําเดือนที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนันทาวดี ศิริจันทรา2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
158)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
159)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรต่อการรับรู้สมรรถนะการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
160)ผลของการสรุปการเรียนรู้โดยใช้ทํานองสรภัญญะของไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
161)ความก้าวหน้าและการดำเนินการของกองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิพรทิพย์ อนันตกุล2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่02-05-25580.6
162)พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยหมดประจำเดือน ปิยภัทร พรหมสุวรรณ(-)2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-03-25590.2
163)จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกลุ่มกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-01-25580.8
164)Chid rearing practices for children at their first year of life: findings from the prospective cohort study of thai childrenดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-12-25580.4
165)พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดเอกชนในจังหวัดอุดรธานีดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่29-07-25590.2
166)การเริ่มใช้สิ่งเสพติดและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สิ่งเสพติดในระยะแรกพรรณวรดา สุวัน2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-07-25570.2
167)ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1นิตยากร ลุนพรหม2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่30-05-25570.2
168)ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีพรรณวรดา สุวัน2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
169)ความสัมพันธ์ของพัฒนาการเด็กกับพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยพรทิพย์ อนันตกุล2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่17-07-25570.2
170)การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนพรรณวรดา สุวัน2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
171)ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ การปฏิบัติตัวและการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและหรือผู้ดูแลที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนภูษณิศา มหาวรากร2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
172)รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยายที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุราดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-01-25570.8
173)คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยฉลองรัฐ อินทรีย์2557ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
174) การเรียนรู้การดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้จากตัวแบบ: กรณีศึกษาบ้านวัวข้อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานีพรรณวรดา สุวัน2556ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-01-25560.6
175)ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านนาเยีย ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานีนิตยากร ลุนพรหม2556ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่01-08-25560.2
176)คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฉลองรัฐ อินทรีย์2556ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-06-25560.2
177)ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานีดร.ปิติณัช ราชภักดี2556ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่25-06-25560.2
178)การนำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นพรทิพย์ อนันตกุล2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--1
179)ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอดกับผลของการคลอดและ APGAR score ของทารกแรกเกิดชนิดาภา ขอสุข2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่28-07-25550.2
180)พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่ทำงานเวรผลัดพรรณวรดา สุวัน2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
181)ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตพิมพ์รดา ทานะผล2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
182)ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์พรทิพย์ อนันตกุล2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.6
183)ผลของการประคบสมุนไพรแห้งต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีนันทาวดี ศิริจันทรา2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
184)การจัดการอาการปวดเข่าและสุขภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดอุดรธานีปิยภัทร พรหมสุวรรณ(-)2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2
185)ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานีภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์2555ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่--0.2