M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
35000
ประเภทโครงการวิจัย
ทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-05-2562
หน่วยคะแนน
0