M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : Preceptor 1
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล :
คุณวุฒิการศึกษา : | |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : ไม่มี
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2566 : การกลั่นแกล้งทางสังคมของวัยรุ่น:บทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : รูปแบบการก่อตั้งและการจัดการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : Effects of integrated interventions on the brain’s ability of elderly people with mild cognitive impairment [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของทหารบกจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอด [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of Thailand [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน แผลสดและโรคท้องร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients. [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen. [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความรู้ และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพลังน้ำใส สังกัดสํานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติ และ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR) [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการพื่อเข่าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในอําเภอนาตาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย หน่วยทำดี อย่าหวั่นไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ Sicar Model [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ปัจจยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients.[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อปัจจัยป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤฒิกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : การพัฒนาตำรับอาหารลดหวานมันเค็มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(18) ป(0)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(3) ป(0)
2564/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(180)
2564/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(180)
2564/2 821 104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | ท(9) ป(0)
2564/1 414 102 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น | ท(9) ป(0)
2564/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(15) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(6) ป(0)
2564/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(12) ป(0)
2564/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2564/2 413 102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ท(45) ป(0)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(5) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(6) ป(0)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2563/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(18) ป(0)
2563/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(6) ป(0)
2563/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(9)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(360)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2562/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/3 830103 จิตตปัญญาศึกษา | ท(7) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(9) ป(0)
2561/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(9) ป(0)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(6) ป(0)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2561/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(1) ป(0)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2560/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(6) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(189)
2560/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(1) ป(0)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(6) ป(0)
2559/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)