M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาพยาบาล
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
10000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-12-2564
หน่วยคะแนน
0.6