M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังรังติดเตียง ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
30000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ช่วงเวลาเผยแพร่
--
หน่วยคะแนน