M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงผสมผสาน
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
35000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ช่วงเวลาเผยแพร่
--
หน่วยคะแนน